Verklaring gegevensbescherming

Deze pagina is alleen voor uw begrip vertaald. In geval van geschil is de Duitse versie van toepassing.

Het gebruik van onze site is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor het gebruik van individuele diensten van onze site kunnen afwijkende voorschriften ontstaan, die in dit geval hieronder afzonderlijk worden toegelicht. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonlijk als ze duidelijk aan een specifieke natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen. De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG). De volgende voorschriften informeren u in dit verband over de aard, de omvang en het doel van de verzameling, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder

Fekunda
Dr. Klaus Lanfermann

Einsteinstr. 29

85748 Ontginnen

089 / 32928678

info@fekunda.de

We willen erop wijzen dat op internet gebaseerde datatransmissie beveiligingslacunes vertoont, waardoor volledige bescherming tegen toegang door derden onmogelijk is.
biscuitjes

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze site om het meervoudig gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/internetverbindingseigenaar te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Ze dienen om onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren. Dit zijn meestal zogenaamde “sessiecookies”, die na afloop van uw bezoek worden verwijderd.
In sommige gevallen geven deze cookies echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De op deze manier verkregen informatie dient om onze aanbiedingen te optimaliseren en om u een gemakkelijkere toegang tot onze site te bieden.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken.
servergegevens

Om technische redenen worden de volgende gegevens verzameld, die door uw internetbrowser aan ons of aan onze aanbieder van webruimte worden doorgegeven (de zogenaamde server-logbestanden):

browsertype en -versie
besturingssysteem
Website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL)
Website die u bezoekt
Datum en tijd van uw toegang
Uw IP-adres (Internet Protocol).

Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de persoonlijke gegevens die u eventueel hebt verstrekt opgeslagen, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van een bepaalde persoon. Ze worden geëvalueerd voor statistische doeleinden om onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren.

registratiekenmerk

Wij bieden u de mogelijkheid om u te registreren op onze site. De gegevens die bij deze registratie zijn ingevoerd en in het invoermasker van het registratieformulier te zien zijn

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoon, adres

uitsluitend worden opgehaald en opgeslagen voor gebruik van ons aanbod. Wanneer u zich op onze site registreert, slaan wij ook uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie op. In het geval dat een derde uw gegevens misbruikt en zich met deze gegevens op onze site registreert zonder dat u daarvan op de hoogte bent, dient dit als waarborg van onze kant. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats.

Newsletter

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren wij regelmatig over onze aanbiedingen. Om onze nieuwsbrief te ontvangen heeft u een geldig e-mailadres nodig. Wij controleren het door u ingevoerde e-mailadres om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen. Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie op. Indien een derde uw e-mailadres misbruikt en zich zonder uw medeweten abonneert op onze nieuwsbrief, dient dit als waarborg van onze kant. Wij verzamelen geen verdere gegevens. De gegevens die op deze manier verzameld worden, zullen enkel gebruikt worden om ons te abonneren op onze nieuwsbrief. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats. U kunt uw abonnement op deze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Details zijn te vinden in de bevestigingsmail en in elke individuele nieuwsbrief.

contactmoment

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of een contactformulier. In dat geval wordt de door de gebruiker verstrekte informatie opgeslagen ten behoeve van de verwerking van zijn contactpersoon. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats.

commentaaroptie

Op onze site bieden wij u de mogelijkheid om commentaar te geven op de individuele bijdragen. Het IP-adres van de auteur/verbindingeigenaar wordt opgeslagen. Deze opslag is voor onze veiligheid in het geval de opmerkingen van de auteur interfereren met de rechten van derden en/of onwettige inhoud is geplaatst. Er is dus een eigenbelang van onze kant in de opgeslagen gegevens van de auteur, vooral omdat we onder bepaalde omstandigheden kunnen worden vervolgd vanwege dergelijke schendingen van rechten. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats.

Abonnement op opmerkingen

Op onze site, bieden wij u de mogelijkheid om u te abonneren op de volgende opmerkingen over een post waarvoor u op het punt staat om een commentaar te schrijven. Als u voor deze optie kiest, ontvangt u een bevestigingsemail om te controleren of u daadwerkelijk de eigenaar bent van het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Het besluit om zich te abonneren op dergelijke vervolgopmerkingen kan te allen tijde worden geannuleerd. Details vindt u in de bevestigingsmail. De aldus verkregen gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats.
Gebruik van webanalysedienst MATOMO

Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst MATOMO. MATOMO gebruikt cookies voor deze analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.
De door de cookies gegenereerde informatie, zoals het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw bezoek aan de website, met inbegrip van uw IP-adres, wordt naar onze MATOMO-server overgebracht en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt tijdens dit proces onmiddellijk anoniem gemaakt, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zal niet aan derden worden doorgegeven. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken.

Gebruik van PayPal als betaalmethode

Als u besluit om te betalen met de online betalingsservice PayPal als onderdeel van uw bestelproces, zullen uw contactgegevens worden doorgegeven aan PayPal als onderdeel van de bestelling op deze manier getriggerd. PayPal is een aanbod van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal treedt op als een online betalingsdienstaanbieder en trustee en biedt de koper bescherming diensten.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden zijn meestal voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, evenals gegevens met betrekking tot de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procent, factuurinformatie, enz.

Deze overboeking is noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling via de betaalmethode die u hebt gekozen, in het bijzonder om uw identiteit te bevestigen, voor de administratie van uw
de betaling en de klantrelatie.

Let echter op: Persoonlijke gegevens kunnen ook door PayPal worden verstrekt aan dienstverleners, onderaannemers of andere gelieerde bedrijven als dit nodig is om de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling na te komen of als de persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt namens PayPal.

Afhankelijk van de betaalmethode die via PayPal is geselecteerd, bijvoorbeeld factuur of domiciliëring, worden de persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden door PayPal naar de kredietagentschappen verzonden. Deze overboeking dient om uw identiteit en kredietwaardigheid met betrekking tot de door u geplaatste bestelling te verifiëren. Welke kredietgevers erbij betrokken zijn en welke gegevens PayPal over het algemeen verzamelt, verwerkt, opslaat en doorgeeft, leest u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Informatie/Terugwijzing/Ontwikkeling

In overeenstemming met de Federale Wet op de Gegevensbescherming kunt u ons kosteloos contacteren met vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens en het corrigeren, blokkeren, wissen of intrekken van een gegeven toestemming. Wij willen u erop wijzen dat u recht hebt op correctie van onjuiste gegevens of verwijdering van persoonsgegevens als er geen wettelijke verplichting bestaat om dergelijke gegevens te bewaren.